Ondersteuning

Mantelzorg

Een beroerte treft niet alleen de patiënt, ook de naaste is er direct bij betrokken en wordt vaak automatisch mantelzorger.  Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene die hulp nodig heeft. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief en ondersteuning of informatie voor de mantelzorger kunnen gewenst zijn. Dat biedt het Steunpunt Mantelzorg.
Samen met het Steunpunt mantelzorg Zwolle organiseert de Zorgketen TSSZ themabijeenkomsten voor mantelzorgers.

Een overzicht van cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers vindt u bij het ZwolleDoet!-college.

Patiëntenvereniging

Informatie en ondersteuning kunt u ook krijgen van lotgenoten:
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun
naasten.

Casemanager hersenletsel

Onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle vragen die te maken hebben met hersenletsel, via casemanagerhersenletsel

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt de zorg- en welzijnsvoorzieningen door de gemeente zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. Per 1 januari 2015 verandert de wet en daarmee de verantwoordelijkheid van gemeentes. De gemeente gaat kijken naar wat u nog zelf kunt en wat uw eigen sociale omgeving kan betekenen. Ondersteuning is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om de problemen op eigen kracht of met hulp van andere personen in hun ogeving kunenn oplossen. Voor de gemeente Zwolle vindt u hier informatie: www.zwolle.nl/zorg-en-welzijn/verandering-sociaal-domein/veelgestelde-vragen/wet-maatschappelijke-ondersteuning